×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Kuruluş:


Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi, 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakültemiz bünyesinde açılan diğer bölümlerle birlikte Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de açılmıştır.


Kazanılan Derece:


Bilgisayar Mühendisliği, Lisans Derecesi


Program Profili:


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.


Bölüm Misyonu:


Toplumun ve sektörün ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirerek toplumsal fayda sağlamak.


Bölüm Vizyonu:


Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen araştırmacılar ve yenilikçi mezunlar yetiştirerek, teknoloji ve bilim dünyasına yön veren bir bilgisayar mühendisliği bölümü olmayı hedefler.


Mezunların İstihdam Profilleri


İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağının bir sembolü olan bilgisayar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Eğitimden alışverişe, üretimden eğlenceye kadar her alanda bilgisayar kullanımının artması, bilgisayar teknolojisini bilinçli olarak kullanabilen, iyi yetişmiş uzmanlara olan gereksinmeyi arttırmaktadır. Bilgisayar mühendisleri, endüstriyel, ticari, askeri ve tüketiciye yönelik geniş çaplı uygulamalar için bilgisayar teknolojileri tasarlar, geliştirir ve gerçekleştirir. Bilgisayar mühendisleri devletten özel sektöre, eğitimden danışmanlığa birçok sahada iş bulabilmektedirler. Hatta ürün ve sistemleri için bilgisayar mühendisliğine ihtiyaç duymayan bir şirket bulmak zordur. Günümüzde bilgisayar mühendisleri yaygın olarak dijital televizyon ve fotoğrafçılık, sanal toplantı teknolojisi, akıllı otobanlar, kontrol sistemleri, yeni otomobil teknolojileri, akıllı telefonlar, güvenlik sistemleri, teleskoplar, uçaklar ve uzay araçları gibi bilgisayarların yeni uygulama alanlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar mühendisleri genellikle başka mühendisler ve başka disiplinlerden insanlarla takım çalışması yaparlar. Bilgisayar mühendislerinin çalışabileceği sektörlerden bazıları şunlardır:

  • Yazılım ürün ve servisleri geliştirme,
  • Bilgisayar ağları, kablosuz algılayıcı ağlar, akıllı şebekeler, akıllı telefonlar,
  • Bilgi yönetim sistemleri, karar destek sistemleri,
  • Müşteri hizmetleri, internet bankacılığı, ATM’ler, borsa, yatırım kararları, sigorta planlamacılığı,
  • Elektronik eşya,
  • Otomobil üretim ve üretim planlaması,
  • Taşımacılık hizmetleri, uçuş planlama,

Bilgisayar Mühendisliği mezunları yukarıdaki iş imkânlarına ek olarak akademik kariyer yapma imkânına da sahiptir. Bilgisayar mühendisliği bölümü olarak aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmekteyiz:

  • Bilimsel bir disiplin olarak, bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerinin öğretilmesi,
  • Bir mühendislik disiplini olarak, problemlerin matematiksel modellerinin oluşturulma ve işlenme yöntemlerinin incelenmesi,
  • Bir uygulamalı mühendislik disiplini olarak, sorun çözmek amacıyla geliştirilmiş modern yazılım/donanım araç ve yöntemlerinin kullanılması ve öğretilmesi.


Program Çıktıları


1- Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11- Literatürü takip edebilme, mesleki gelişim fırsatlarını değerlendirme ve yenilikçi fikirlerle yazılım mühendisliği alanına katkıda bulunabilme becerisi.

12- Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik standartlarına uygun, etkileşimli ve kullanıcı odaklı tasarımlar yapabilme becerisi.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla; kendi alanlarında veya alanları ile ilişkili farklı anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görebilirler.


TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ek Dosya İçin Tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı için Tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı için Tıklayınız.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞYÜREK

Mail: murattasyurek@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Nuh AZGINOĞLU

Mail: nuhazginoglu@kayseri.edu.tr