×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Mimarlık
Mimarlık

Kuruluş

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi, 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakültemiz bünyesinde açılan diğer bölümlerle birlikte Mimarlık Bölümü de açılmıştır.Kazanılan Derece

Mimarlık, Lisans DerecesiBölüm Misyonu

Mimarlık Bölümü olarak misyonumuz, uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarışabilen, çevresel sorunlara çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen uygar, çağdaş, özgür, araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci meslek adamları yetiştirmek, bilimsel değeri yüksek araştırma yayın ve uygulamalarla toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Hem çağın hem de günün hızla değişen gerçeklerine ayak uydurmayı hedefleyen Mimarlık Bölümü’nün detaydaki misyonu;

 • Kuramsal, teknik, pratik, yasal, yönetsel ve etik yönleri hakkında bilgilendirilmiş,
 • Bilgi, beceri ve donanımlarıyla teknolojiyi kullanabilen,
 • Evrensel bilgi üretimine katkı sağlayabilen,
 • Yenilikçi görüş açısına sahip,
 • Fikir üreten ve tartışabilen,
 • Paylaşma kabiliyeti olan,
 • Üretilen bilgiyi toplumsal yaşama aktarabilen,
 • Gerçekleştirme sonrası izleme potansiyeline sahip olan mimarlar yetiştirmektir.Bölüm Vizyonu

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında çağdaş ve etkin bir örnek olmaktır. İnsanlığı yükseltmek için yeni bilgi üretmek, çevresel problemlere uzun vadeli çözümler tasarlayıp uygulamak, bilgi ve becerimizi gelecek nesillerle paylaşarak arttırmak fakültemizin görevidir.Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olacak kişiler “Mimar” unvanını alır. Mimarların çalışma alanları oldukça fazla olduğu için, mezun olan mimarların ülkemizde ve yurtdışında resmi ve özel kurumlarda iş bulabilme olanakları vardır. İsteyen her mimar, kendi bürosunu kurarak serbest çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunun yanında bölüm mezunları kendi ilgi alanları doğrultusunda farklı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.Mimarlık Bölümü Program Hedefleri

Eğitim programları sırasında mimarlık öğrencileri, disiplinlerarası hedefleri koordine edebilen, görevlerini yerine getirebilme yeterliğine sahip mimarlar olabilmeleri için aşağıda yer alan bilgi, beceri, kişisel ve mesleki yetkinlikleri kazanmak durumundadırlar:

 1. Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinimleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma,
 2. Disiplinler arası iş birliği sağlayabilme, mesleki etik değerleri olan ve sürekli eğitime yer veren, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, toplumla ve kendisiyle barışık, kendini eleştiren, tarafsız ve özgün bireyler olma,
 3. İnsanlar ile binalar arasındaki ilişkileri anlama, binalar ile içinde bulundukları çevreyi değerlendirme, insan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda bina-mekân ilişkisini anlama ve mimari mirası da içeren bilinç ve sorumluluğa sahip olma,
 4. Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma,
 5. Mimarlık kuramı ve tarihi ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 6. Planlama sürecinde, kentsel tasarım ve planlama hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 7. Mimari tasarımın kalitesi üzerinde etkili olan güzel sanatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 8. Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yeri hakkında yeterli bilgi ve fikre sahip olma,
 9. Bir mimari tasarımda araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 10. Bina tasarımında, taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, yapım teknikleri ve mühendislik problemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma,
 11. Konfor koşulları ile ilgili fiziksel çevre problemleri ve teknolojiler hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 12. Tasarım kavramlarını, kullanıcı gereksinimlerini binalara dönüştürmede ve mimari planları genel planlamayla birleştirmede devreye girecek olan endüstriyel sektörler, kuruluşlar, mevzuat ve süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 13. Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 14. Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
 15. Mimarlık eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan araştırma yöntemleri ve rapor tekniği hakkında yeterli bilgiye sahip olma.Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla; kendi alanlarında veya alanları ile ilişkili farklı anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görebilirler.